İstanbul Teknopark Kalan Etaplar Masterplanı

  • Proje Tarihi: 2019
  • Yer: Pendik / İstanbul
  • İşveren: Teknopark İstanbul A.Ş
  • Proje Ekibi: Cem İlhan, Tülin Hadi, Can Kubin , Melis Dağ , Sezin Beldağ, Su Kapkın, Hande Sermet , Foad Sarsangi

Teknopark İstanbul Kampüsü Pendik ilçesi içerisinde çevresinde bulunan önemli kentsel odaklar ile birlikte önemli bir teknoloji geliştirme alanı niteliğindedir. Bu anlamda alan yalnızca bölge içinde değil kent içinde de öneme önemli bir teknolojik odak olma potansiyeline sahiptir. Proje kapsamında alan kendi içine kapalı ve basit bir teknoparktan öte çevresi ile ilişki kuran teknoloji ve ekoloji odaklı bir yaşam alanı olarak ele alınmaktadır. Bu anlamda alanın içinde ve çevresindeki ekolojik değerler, alanın işlevi ile ön plana çıkan teknolojik yaklaşımlar ve insanı bunun içinde ön planda tutan bir kentsel yaklaşım projeyi yönlendiren 3 temel bileşen olarak belirlenmiştir.

Ekoloji

Alan içindeki ekolojik yaklaşım iki farklı ölçekte ele alınmaktadır. Kentsel ölçekte ekolojik yaklaşımın temelinde alanın içinde var olan vadi tabanının çevresindeki uzantıları ile birlikte korunarak sosyal yaşama dahil edilmesi ön planda tutulmaktadır. Bu anlamda Kurtköy merkezden başlayarak alana kadar uzanan ve vadi tabanının içine alan bir yeşil ekolojik koridor öngörülmektedir. Bu koridor alan içinde yaşam odağı haline gelirken doğuda Türk-Japon Üniversitesine bir ekolojik köprü ile başlanmakta ve orman alanlarına kadar uzanmaktadır. Mimari ölçekte ise yapıların ve yapıların oluşturduğu küçük avluların birer açık yeşil alan olarak yaşama dahil edilmesi öngörülmekte, alandaki ana yaya alanlarını destekleyici nitelikte sürekliliğinin sağlanması düşünülmektedir.

Teknoloji

Teknopark kavramı içinde bulunan teknoloji ve inovatif üretim temelli işlevsel yapı proje kapsamında önerilen mekânsal biçimlenmede de belirleyici rol oynamaktadır. Ancak proje bu etkinliklerin kampüs içerisinde tasarlanan yeşil alanlar ve sosyal donatılarla bütünleştirilmesini ve bu şekilde bir ekosistem oluşturulmasını hedeflemektedir. Bu anlamda Teknopark içerisinde yer alan üretimde amaç olan teknoloji kavramı kampüs kurgusunda sürdürülebilirlik, yenilenebilir enerji ve çevreci yaklaşımları destekleyen bir araç olarak da değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda kalan etapların tasarımında Teknopark İstanbul’un teknoloji temeline dayanan kimliğinin vurgulanması önemsenmektedir.

Kentsel Yaşam Alanı

Kampüs alanı fiziksel olarak kentsel alan içerisinde yer alsa da çevresinde yer alan yolların niteliği ve kullanımlar nedeniyle büyük ölçüde içe dönük bir düzen gerektirmektedir. Bu nedenle Teknopark’ın bir çalışma alanının ötesinde, gündelik rekreatif ihtiyaçların tümünün karşılanabileceği bir yaşam alanı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu anlamda mevcut kentsel tasarım projesiyle önerilen açık alanların kalan etapların tasarımı esnasında zenginleştirilmesi ve buranın hem çalışanlar, hem de ziyaretçiler için çekici bir yer haline getirilmesi hedeflenmektedir.